Histogram

Histogram je grafikon, ki omogoča odkrivanje in prikaz dejanske frekvenčne porazdelitve množice neprekinjenih podatkov. Neprekinjene podatke – predmete oziroma stvari – razdelimo v intervalne oziroma razrede in nato prikažemo pogostnost podatkov v posameznih razredih. Tako dobimo vpogled v same podatke in njihovo osnovno porazdelitev. Histograme uporabljamo v naslednjih primerih:

  • za prikaz porazdelitve ocen dijakov / dijakinj pri nekem testu;
  • za prikaz različnih ocen, na primer ocena restavracije po mnenju obiskovalcev – grafikon na zavihku »List1«;
  • za prikaz doseženih razultatov, ki so jih dosegli športniki v neki športni disciplini, na primer razultati tekmovalcev v skoku v daljino / višino in podobno.

Histogram ustvarimo tako, da najprej določimo število razredov, ki naj ne bo preveliko in ne premajhno. Nato interval vseh podatkov razdelimo na enako široke razrede, pri čemer določimo sredino ter spodnjo in zgornjo mejo razredov. Število in širina posameznih razredov določa končni izgled histograma. Če so vsi razredi enako široki, je višina stolpca enaka frekvenci ali odstotku razreda.

Kadar je interval podatkov zelo raznolik, kar pomeni da vsebuje zelo majhne in zelo velike vrednosti, je namesto linearne skale smiselno uporabiti logaritemsko skalo. V tem primeru uporabimo relativno enako široke razrede kar pomeni, da je kvocient med spodnjo in zgornjo mejo v vseh razredih enak oziroma konstanten.

Starostna piramida

Posebna vrsta histograma je prebivalstvena oziroma starostna piramida (ang. Popluation pyramid, Age pyramid), ki jo uporabljamo za prikaz spolne in starostne sestave prebivalstva ter razmerja med starostnimi skupinami. S starostno piramido lahko bolj podrobno prikažemo oceno restavracije po mnenju obisovalcev – grafikon na zavihku »List2«.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers