Škatla z brki

Mediana (oziroma drugi kvartil – Q2) je povprečna vrednost množice podatkov in je prikazana s črto, ki škatlo deli na dva dela. Polovica vrednosti je večjih ali enakih tej vrednosti, polovica pa je manjših.

Oblika škatle z brki prikaže, če je množica statističnih podatkov običajno porazdeljena ali ukrivljena – glej sliko.

Kadar je mediana na sredini škatle in so brki približno enaki na obeh straneh škatle, je porazdelitev simetrična.

Kadar je mediana bližje dnu ali levemu robu škatle in če je brk krajši na tem koncu škatle, je porazdelitev pozitivno ukrivljena (oziroma ukrivljena desno).

Kadar je mediana bližje vrhu ali desnemu robu škatle in če je brk krajši na tem koncu škatle, je porazdelitev negativno ukrivljena (oziroma ukrivljena levo).

V statistiki je razpršenost (imenovana tudi spremenljivost, raztresenost, raztros ali razpršitev) stopnja do katere se porazdelitev oziroma distribucija podatkov raztegne ali stisne.

Najmanjšo in največjo vrednost najdemo na koncu brkov. Ti dve vrednosti sta uporabni za grafični prikaz širine oziroma razpona vrednosti. Za razpršenost podatkov kot mero uporabljamo razpon med najmanjšo in največjo vrednostjo (torej VR = xmax - xmin). To število imenujemo variacijski razmik (ang. Range – VR).

Druga mera razpršenosti podatkov je medčetrtinski razmik oziroma medkvartilni razmik (ang. Interquartile range – IQR) je dejansko celotna škatla, ki prikazuje srednjih 50% vrednosti, in ga je mogoče izračunati tako, da od zgornjega kvartila odštejemo spodnji kvartil (torej IRQ = Q3 - Q1).


Picopek Peter se zaveda, da je nemogoče, da bi bile vse njegove pice identične. Želi pa si, da bi bile pice iz njegove ponudbe čim bolj standardne. To pomeni, da bi bile vse narejene iz podobne količine testa, s podobno količino dodatkov. En mesec je zbiral podatke o količini testa za vsako posamezno pico. Zbrani podatki so prikazani s škatlo z brki.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers