Modeliranje s preglednicami

Za modeliranje lahko uporabimo elektronske preglednice. Model ustvarimo in nadzorujemo s pomočjo množice pravil, ki jih oblikujemo s pomočjo formul. Prednost elektronskih preglednic kot orodja za modeliranje je v tem, da ko spremenimo eno izmed vhodnih spremenljivk, se samodejno preračunajo tudi vse vrednosti, ki temeljijo na dani vhodni spremenljivki.

Model, ki ga zgradimo s pomočjo elektronske preglednice torej:

  • omogoča nastavitev vhodnih spremenljivk,
  • uporablja formule za določitev pravil, na katerih temelji model in
  • ustvari izhod glede na pravila in vrednosti vhodnih spremenljivk.

Model, ki ga ustvarimo s pomočjo elektronske preglednice, običajno vsebuje omejeno število vhodnih spremenljivk. Vhodne spremenljvke nato obdelamo z uporabo pravil, ki jih definirajo struktura preglednice in osnovne formule. Pravila izražajo domneve avtorja modela o odnosih, ki veljajo v resničnem svetu. Ti odnosi so vgrajeni v model. Vendar pa lahko avtor modela odnose iz resničnega sveta poenostavi ali kako drugače spremeni. Pravila, ki so vgrajena v končni model, vedno ne odražajo kompleksnosti resničnega sveta.

Model napovedi cen

Model lahko uporabimo za napovedovanje cene blaga v obdobju desetih let. Vhodne spremenljivke so začetna cena, izhodiščno leto in stopnja inflacije. Lahko jih spreminjamo, kar nam omogoča modeliranje učinkov inflacije.

Pravila so formule v celicah D8 do D17 za modeliranje učinka inflacije v desetih letih. Ker je vsebina celic delovnega zvezka zaklenjena, formul ne moreš videti. Povprečna stopnja inflacije med letoma 2010 in 2019 je bila v Sloveniji 1,35%.

Izhodni podatek modela je cena, ki je prilagojena inflaciji v desetletnem obdobju. Tako je na primer mogoče napovedati spremembo ceno blaga, ki je v letu 2020 vredno 500 EUR, v desetih letih. Model lahko uporabimo tudi tako, da izračunamo verjetno letošnjo ceno blaga, če je znana lanskoletna cena blaga.


Ta preprost model ima nekaj pomembnih omejitev. Model uporablja povprečno vrednost inflacije v desetletnem obdobju. Vendar inflacija običajno raste in pada, zato lahko dejanska cena vsako leto znatno niha od cene, prikazane v modelu. Vendar pa lahko model v desetletnem obdobju ustrezno predstavlja splošni trend inflacije cen.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers