Učinkovitejše delo

Samodejno računanje rezultatov je super, ampak še vedno se zdi, da je potrebnega precej dela. Kaj pa če bi namesto delnic šestih podjetij imeli delnice 60 ali 600 podjetij. Bi morali v tem primeru napisati 60 ali 600 formul? Seveda ne. Preglednice nam omogočajo učinkovitejše delo tako, da lahko formule kopiramo. Najprej izberemo celico s formulo, ki jo želimo kopirati. Nato kliknemo kvadratek v desnem spodnjem kotu izbrane celice ter ga navpično povlečemo preko preostalih petih vrstic, kot prikazuje animacija. Preglednica med kopiranjem ustrezno spremeni formule tako, da je formula v tretji vrstcic =B3*C3, v četrti vrstici =B4*C4 itd.

Formule lahko kopiramo tudi v vodoravni smeri tako, da kliknemo kvadratek v desnem spodnjem kotu izbrane celice in ga vodoravno povlečemo preko stolpcev. Večina preglednic nam omogoča poleg kopiranja formul tudi samodejno zapolnjevanje vrednosti, kot so dnevi v tednu, meseci v letu, števil, datumi, kot prikazuje animacija.


Še bolj splošno deluje samodejno zapolnjevanje pri katerem na začetku izberemo dve celici. V tem primeru se samodejno zapolnjevanje obnaša kot aritmetično zaporedje. Vrednost prve celice predstavlja začetno vrednost, vrednost druge celice pa razliko za katero naj se naslednje vrednosti povečujejo oziroma zmanjšujejo.

Tak način samodejnega zapolnjevanja deluje pri številih, datumih, imenih dnevov, imenih mesecev itd. Omenimo še, da lahko za delo z imeni dnevov in mesecev uporabljamo polna imena ali tri-črkovne kratice imen.