Funkcije

Funkcije (ang. Functions) so vnaprej izdelan formule, ki jih uporabljamo za izvajanje ali računanje standardnih postopkov. Večina funkcij sprejme eno ali več vhodnih vrednosti in nato s temi vrednostmi izvede niz operacij, ki vrnejo izhodno vrednost.

Funkcije so vgrajene v program za delo s preglednicami in olajšajo različne vrste opravil. Vsi današnji programi za delo s preglednicami vsebujejo več sto že pripravljenih funkcij, ki jih lahko uporabimo. Za lažje iskanje so funkcije običajno razporejene v več kategorij.

Oglejmo si preprost primer pri katerem želimo sešteti vsebino celic od A1 do A10. To lahko storimo tako, da v celico A11 vnesemo formulo:

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10

Napisati formulo za vsoto desetih celic še gre. Kaj pa če bi želeli sešteti 60 ali pa 600 celic. V tem primeru bi bilo bistveno lažje uporabiti funkcijo SUM. V tem primeru bi formula s funkcijo v celici A11 izgledala takole:

=SUM(A1:A10)
Če bi želeli sešteti vrednosti v 60 ali 600 celicah, bi morali le ustrezno spremeniti obseg celic, ki ga kot argument podamo funkciji SUM.

To je prava moč funkcij – omogočajo nam enostavno izvajanje zapletenih operacij v izbranem območju celic. V posamezni formuli lahko uporabimo oziroma združimo tudi več različnih funkcij, ki so lahko tudi vgnezdene. Tako lahko ustvarimo še bolj zapletene operacije, s katerimi lahko rešujemo tudi zelo zapletene probleme.


Programi za delo s preglednicami imajo običajno vgrajene čarovnike, ki uporabnika vodijo pri izbiri ustrezne funkcije, ki jo želi uporabiti v formuli. Kljub temu se mora uporabnik na koncu prepričati oziroma preveriti ali je rezultat res pravilen oziroma pričakovan.

Najpogosteje uporabljene funkcije

Kategorij, v katere so razdeljene funkcije, je več. Tudi različni programi za delo s preglednicami imajo funkcije razdeljene v različne kategorije. Spodaj so omenjene le kategorije, ki vsebujejo najpogosteje uporabljane funkcije – te kategorije in te funkicje so skupne večini programov za delo s preglednicami.

CONCATENATE
Skupaj združi (stakne) več nizov.
FIND
Vrne začetni položaj podniza znotraj niza.
LEFT
Vrne niz, sestavljen iz določenega števila znakov z levega konca danega niza.
LEN
Vrne število znakov v nizu.
LOWER
Vrne niz, pretvorjen v male tiskane črke.
MID
Vrne niz, sestavljen iz danega število znakov iz danega niza, ki se začne na danem položaju.
PROPER
Vrne niz, z velikimi začetnicami vseh besed.
REPLACE
Vrne niz, v katerem en podniz amenjamo z drugim podnizom.
RIGHT
Vrne niz, sestavljen iz določenega števila znakov z desnega konca danega niza.
TRIM
Vrne niz, ki iz začetka in konca danega niza odstrani vse presledke.
UPPER
Vrne niz, pretvorjen v velike tiskane črke.
DATE
Združi ločene vrednosti za leto, mesec in dan ter vrne datumsko vrednost.
DATEDIF
Vrne število dni, mesecev ali let med dvema datumoma.
NOW
Iz sistemske ure vrne trenutno vrednost datuma in časa.
TIME
Združi ločene vrednosti za ure, minute in sekunde ter vrne časovno vrednost.
TODAY
Vrne trenutni sistemski datum. Čas je nastavljen na 12:00.
ABS
Vrne absolutno vrednost števila.
COUNT
Vrne število celic danega območja, ki vsebujejo številke, številske izraze ali datume.
COUNTA
Vrne število nepraznih celic danega območja.
COUNTBLANK
Vrne število praznih celic danega območja.
COUNTIF
Vrne število celic danega območja, ki izpolnjujejo dani pogoj.
RAND
Vrne naključno število, ki je večje ali enako 0 in manjše od 1.
ROUND
Vrne število, zaokroženo na določeno število mest.
SUM
Vrne vsoto vrednosti celic danega območja.
SUMIF
Vrne vsoto vrednosti celic danega območja, ki izpolnjujejo dani pogoj.
TRUNC
Vrne število, skrajšano na določeno število mest.
AND
Vrne TRUE, če so vsi argumenti resnični, sicer vrne FALSE.
IF
Vrne eno od dveh vrednosti, odvisno od tega, ali je določen izraz enak logični vrednosti TRUE ali FALSE.
NOT
Vrne nasprotno vrednost od logične vrednosti določenega izraza.
OR
Vrne TRUE, če je kateri koli argument resničen, sicer vrne FALSE.
AVERAGE
Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) celic danega območja.
MAX
Vrne največjo vrednost izmed celic danega območja.
MEDIAN
Vrne srednjo vrednost (mediano) celic danega območja.
MIN
Vrne najmanjšo vrednost izmed celic danega območja.
MODE
Vrne najpogostejšo vrednost (modus) celic danega območja.
QUARTILE
Vrne vrednost določenega kvartila celic danega območja.
STDEVP
Vrne standardni odklon, merilo razpršenosti vrednosti, vsebovanih v celotni populaciji.

Spodnji gumbi so povezave do spletnih strani, ki vsebujejo opise in primere uporabe vseh funkcij, ki jih podpira posamezna preglednica. Najbolj uporabljane funkcije, ki smo jih navedli prej, so enake v vseh preglednicah.

ƒ(x) Microsoft Excel   ƒ(x) LibreOffice Calc   ƒ(x) Apple Numbers