Uporaba pripomočkov pri odločanju

Sistematično reševanje odločitvenega problema praviloma bistveno pripomore k boljši odločitvi. Pogoj za dobro odločanje sta temeljito poznavanje problema in natančno določen cilj, ki ga želimo z odločitvijo doseči.

Z uporabo različnih pripomočkov pri odločanju si proces odločanja lahko močno olajšamo. Z njihovo pomočjo o problemu sistematično razmišljamo. Navedimo tri metode:

  • Abacon sodi med najpreprostejše metode. Edina potrebna »tehnologija« sta papir in svinčnik,
  • Uporaba elektronske preglednice (na primer Excel) in
  • uporaba lupine ekspertnega sistema za gradnjo odločitvenega modela (na primer DEX).

Računalniška tehnologija nudi učinkovito podporo pri odločanju in tudi iskanju ustreznih podatkov, ki koristijo dobremu odločanju.

Abacon – ročna preglednica

Pri metodi Abacon uporabljamo obrazec z dvema stolpcema. V levi stolpec obrazca vpisujemo parametre, ki vplivajo na odločitev, v desni pa vrednosti parametrov. Osnovne merske lestvice so v naravnih enotah za posamezni parameter. (npr. moč v vatih, površina v m2, kakovost ocenjujemo opisno: dobro, srednje ... ali odlično, sprejemljivo, nesprejemljivo ...)

Vrednosti parametrov morajo biti urejene od najslabših do najboljših, od leve proti desni. Merske lestvice pa lahko poenotimo tako, da pripišemo parametrom vrednost od 0 do 100, pri čemer je 0 najslabša ocena za parameter, 100 pa najboljša. Pomagamo si s pripravljeno mrežo v desnem stolpcu obrazca.

Pri odločanju si pomagamo pri tej metodi tako, da v levi stolpec vpišemo parametre po pomembnosti, kakor vplivajo na odločitev. Najpomembnejši parameter je na vrhu. Variante opišemo z označevanjem vrednosti parametrov v desni stolpec.


Nato povežemo točke (oziroma pobarvamo kvadratke), ki predstavljajo vrednosti parametrov posamezne variante. S tem dobimo za vsako varianto po eno krivuljo. Ocena variante je sorazmerna s površino levo od krivulje. Varianta z največjo površino je najugodnejša.
Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers