Uporaba pripomočkov pri odločanju

Metode umetne inteligence

Za gradnjo odločitvenega modela bomo uporabili računalniški program DEXi, ki je v marsičem podoben lupinam ekspertnega sistema.

DEXi je računalniški program za večparametrsko odločanje. Razvit je bil na osnovi posebne lupine ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje DEX, ki deluje v okolju DOS, medtem ko DEXi teče v okolju Windows. Podpira kvalitativne merske lestvice, funkcije koristnosti so predstavljene s pravili tipa če-potem v obliki tabel. Baza znanja je odločitveni model.

Odločanje s pomočjo programa DEXi poteka tako, da najprej zgradimo model. Ta je sestavljen iz drevesa kriterijev (atributov, parametrov) in odločitvenih pravil. Liste drevesa kriterijev predstavljajo osnovni parametri, ki vplivajo na odločitev. Z odločitvenimi pravili pa določamo vrednosti parametrov v vozliščih drevesa vse do korena, ki predstavlja končno oceno predmeta odločanja. Z odločitvenimi pravili lahko upoštevamo, da je vpliv nekega parametra na končno oceno variante odvisen od njegove vrednosti, kar pomeni, da uteži niso konstante.

Zalogo vrednosti parametrov običajno sestavljajo naravne vrednosti parametrov. Smiselno jo je tako zmanjšati, da ostaja odločitveni model dovolj občutljiv in razlikuje bistvene razlike med variantami.

Kriterije združujemo oziroma strukturiramo s funkcijami koristnosti ter tako določimo tudi pomembnost kriterijev – kateri kriteriji so pomembnejši in zakaj. V odločitvenem lahko nastopajo tudi izločitveni kriteriji, to so tisti, ki ob določeni vrednosti ne glede na vrednosti drugih kriterijev kaki varianti določijo vrednost. Zgodi pa se lahko tudi, da se kateremu od kriterijev vpliv na končno oceno spreminja glede na njegovo vrednost.


Opis variant v realni odločitveni situaciji pogosto ni popoln. Dogodi se, da vseh podatkov ne dobimo, so nenatančni ali verjetnostnega značaja. Ne glede na to računalniški program DEXi variante ovrednoti. Rezultat pa je lahko podan tudi na intervalu. To je odvisno od vpliva nedoločenega parametra na končno oceno variante.

Interpretacija rezultatov, ki jo mora narediti človek, poteka od korena preko vozlov do listov odločitvenega drevesa. Za bolj nazorno predstavo pa lahko z DEXi-jem naredimo različne grafične predstavitve: od primerjav variant po posameznih parametrih, do radarskih diagramov, kjer lahko grafično primerjamo med seboj variante po več parametrih.

Faze odločitvenega procesa

Organiziran odločitveni proces poteka po določenih fazah oziroma korakih, ki jih lahko struktuiramo takole:

  1. opredelitev problema,
  2. določitev kriterijev,
  3. strukturiranje kriterijev,
  4. določitev zaloge vrednosti kriterijev,
  5. določitev funkcije koristnosti: odločitvena pravila,
  6. opis variant z vrednostmi po kriterijih,
  7. vrednotenje variant,
  8. analiza variant in
  9. odločitev.