Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Dogodek

»Dogodek« je vhodni dogodek, ki se zgodi pri upravljanju programa, kot na primer klik miške, pritisk tipke na tipkovnici itd.

Dogodkovna zanka

Tako imenujemo zanko, ki čaka na dogodke. Ko se dogodek zgodi pa požene ustrezni dogodkovni rokovalnik.

Dogodkovni rokovalnik

Podprogram, ki se odziva na dogodek imenujemo dogodkovni rokovalnik.

Dogodkovno programiranje

GUI program mora slediti »stanju« svojega izvajanja in se pravilno odzivati na uporabnikove ukaze, ki so lahko v poljubnem vrstnem redu, kot ga izbere uporabnik.

Gradnik

Gradnik je osnovni element GUI vmesnika. Gradniki so na primer okna, gumbi, meniji, elementi menijev, ikone, padajoči seznami, drsniki itd.

Grafični uporabniški vmesnik

Omogoča uporabnikom interakcijo z računalniškim programom tako, da uporabnik s kazalno napravo upravlja ikone in druge gradnike GUI.

Povezovanje

Povezovanje je postopek, pri katerem povežemo gradnik GUI z ustreznim rokovalnikom dogodka.