Zapisovanje zvoka v datoteke

Velikost nestisnjene zvočne datoteke je odvisna od števila bitov na sekundo, imenovanega bitna hitrost (ang. bit rate) in od dolžine zvoka (v sekundah). Bitna hitrost je odvisna od:

  • frekvence vzorčenja oziroma frekvence (vodoravna os grafa) in
  • ločljivosti vzorčenja oziroma bitne ločljivosti (navpična os grafa).

Če podvojimo frekvenco vzorčenja, recimo iz 11 kHz na 22 kHz in nato na 44 kHz, se vsakokrat podvoji tudi velikost zvočne datoteke. Podobno tudi podvojitev ločljivosti vzorčenja, recimo iz 8 bitov na 16 bitov, pomeni podvojitev velikosti zvočne datoteke.

Kot smo videli, je frekvenca vzorčenja ($\nu$) glasbe CD-kakovosti 44,1 kHz. Ločljivost vzorčenja ($f_{\nu}$) glasbe CD-kakovosti je 16 bitov: to pomeni, da za vrednosti na navpični osi uporabljamo 16-bitne številke, kar pomeni 216 = 65.536 različnih vrednosti od najnižje do najvišje. Z uporabo teh dveh podatkov lahko izračunamo bitno hitrost. Za izračun velikosti datoteke pa potrebujemo še podatek o trajanju posnetka: $$bitna\ hitrost = v_{b} = \nu * f_{\nu}$$ $$velikost\ datoteke = v_{b} * t = \nu * f_{\nu} * t$$

Oglejmo si na primer, koliko bitov potrebujemo za zapis 1 sekunde monofonične glasbe v CD-kakovosti: $$44100\ Hz * 16\ b * 1\ s = 705600\ b \implies 705600\ b / 8 = 88200\ B \approx 86\ kB$$

To pomeni 86 kB samo za eno sekundo glasbe! Vendar to sploh še ni stereo glasba! Za zapis stereo glasbe moramo dodati še 86 kB za drugi kanal, kar skupno predstavlja 172 kB na sekundo (okoli 1411 kbps).

Za zapis ene ure glasbe v CD-kakovosti potrebujemo: $$172\ kB/s * 3600\ s = 619200\ kB \approx 604\ MB$$


604 MB približno ustreza velikosti glasbenega CD-ja. Pravzaprav ni slučajno, da lahko zgoščenka vsebuje približno eno uro glasbe, saj je bila tako zasnovana.

Interaktivna vaja