Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Delno urejeni tip

Delno urejeni tip je tisti, pri katerem lahko včasih elemente primerjamo med seboj, včasih pa ne.

Kodiranje

Predstavitev enega tipa vrednosti z uporabo drugega tipa vrednosti tako, da med njima ustvarimo preslikavo.

Lastnost objekta

Spremenljivka, definirana znotraj razreda in znotraj metod. Do lastnosti objekta lahko dostopa vsaka metoda in je vezana na posamezen objekt (primerek razreda).

Lastnost razreda

Spremenljivka, definirana znotraj razreda, vendar izven katerekoli metode. Do lastnosti razreda lahko dostopa vsaka metoda, delijo si jo vsi objekti (primerki razreda).

Neurejeni tip

Pri neurejenem tipu ne obstaja nek smiselni način, s katerim bi lahko ugotovili kateri element je večji od drugega.

Popolnoma urejeni tip

Popolnoma urejeni tip je tisti, pri katerem lahko med seboj primerjamo katerakoli dva elementa in ugotovimo, kateri je večji.

Zbiralka (zbiralec)

Spremenljivka, ki jo uporabimo v zanki, da zbira zaporedje vrednosti tako, da jih zlepi med seboj v dolg niz ali prišteva v tekočo vsoto.